keresés a weboldalon

Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület

Alapszabály

Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület Alapszabálya

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület 2021. szeptember 22-én megtartott közgyűlésén a tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján az Egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadták el:

 

 1. § Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

(1) Az Egyesület neve: Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület

(2) Az Egyesület székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6.

(3) Az Egyesület működési területe kiterjed Zala megye területére.

(4) Az Egyesület jogi személy.

(5) Az Egyesület határozatlan időre jön létre.

(6) Az Egyesületet jelen alapszabály mellékleteként szereplő jelenléti íven felsorolt tagok, mint alapítók hozzák létre.

 1. § Az Egyesület célja és tevékenysége

 

(1) Az Egyesület céljai:

Az Egyesület célja a magán és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmusfejlesztés:

 • a térség turizmusában tevékenykedők szakmai összefogása,
 • a térség idegenforgalmában tevékenykedők érdekképviseletének ellátása,
 • térségi szinten a hatékony marketing munka biztosítása,
 • a térség idegenforgalmának fellendítése, a településekre érkező vendégek számának növelése,
 • a magasabb fizetőképességű vendégek számának és arányának növelése,
 • a szezon meghosszabbítása, az elő- és utószezon fellendítése, tartózkodási idő meghosszabbítása,
 • meglévő turisztikai termékek fejlesztése és új turisztikai termékek létrehozása.

(2) Az Egyesület feladatai a kitűzött célok megvalósítása érdekében:

 • feladatai elvégzésében együttműködik a helyi turisztikai információs irodával,
 • segíti a térség turisztikai marketing feladatait (arculatépítés, kommunikálás médiában),
 • szervezi, koordinálja és támogatja a turisztikai kiadványok létrehozását és egyéb turisztikai kiadványokban a térség megfelelő színvonalon történő megjelenítését,
 • közvetíti a turisztikai termékeket a hazai és külföldi piacra,
 • részt vesz a működési területén lévő turisztikai termékek fejlesztésében és új turisztikai termékek létrehozásában (kulturális-, öko-, horgász-, bor-, lovas-, rendezvény turizmus stb.),
 • együttműködik a kistérség, a megye és a régió szakmai szervezeteivel,
 • kezdeményezi új turisztikai rendezvények létrehozását, valamint részt vesz hagyományos rendezvények lebonyolításában (ezek tervezésében és koordinálásában, finanszírozásához szponzorok megkeresésében),
 • serkenti a térség innovációs képességét a turizmus területén,
 • turisztikai fejlesztések megvalósítása érdekében kezdeményezéseket tesz a településfejlesztés irányaira vonatkozóan a képviselőtestületnek,
 • kérdőíves felméréseket végez a vendégek és más érintettek körében,
 • szakmai segítséget nyújt a turisztikai infrastruktúra fejlesztéséhez, bemutatásához,
 • elősegíti a tájgondozást, a természet és környezet védelmét, a tájtermékek honosítását, hasznosítását és forgalmazását,
 • szakmai segítséget nyújt a pályázat-figyelésben és a pályázatok megírásában:
  • a tagok részére,
  • a település programjaihoz, egyéb fejlesztési célokhoz, az egyesület működéséhez.

(3) Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében az egyesületi célok megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Gazdálkodása során elért eredményét a tagok között nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. Az Egyesület az egyesületi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat, és megbízásokat adhat.

(4) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet, megyei közgyűlési és helyi települési képviselőjelölteket nem állít, és nem támogat a választásokon.

 

 1. § Az Egyesület tagjai, tagsági jogok és kötelezettségek

(1) Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki/amely a jelen Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, valamint  kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és az egyesületi tagdíj befizetésére. A tagdíj fizetési kötelezettség a tiszteletbeli és a pártoló tagokat nem terheli.

(2) A tagsági jogviszony alapító tagsággal, illetve tagfelvétellel keletkezhet. Az Egyesületbe való be-, illetve kilépés önkéntes. A tagság határozatlan időre szól. A tagfelvételt az Elnökségnél kell írásban kérelmezni a tiszteletbeli tagság kivételével. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület alapszabályát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét magára nézve kötelezőnek fogadja el.

(3) Az egyesületi tagság formái:

 1. a) rendes tagság,
 2. b) tiszteletbeli tagság,
 3. c) pártoló tagság.

(4) Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki/amely belépési kérelmében nyilatkozik az Egyesület alapszabályának elfogadásáról és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítésének vállalásáról. A kérelemhez – amennyiben nem természetes személy kéri felvételét – mellékelni kell az igazolást arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az Egyesület tagságában. A rendes tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik, melyről a következő elnökségi ülésen, legkésőbb azonban a kérelem kézhezvételét követő 60 napon belül köteles határozni. A rendes tag felvételének kérdésében az Elnökség a belépési kérelem alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a belépési kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre. A tagfelvételi kérelmet elbíráló elnökségi határozatot az Elnök közli írásban a tagfelvételt kérővel. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.  

(5) Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, aki az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit támogatja, segíti. A tiszteletbeli tagot a Közgyűlés kéri fel és választja meg e tagságra. A tiszteletbeli tagság a felkérés elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tag vezető tisztségviselővé nem választható, szavazati joga nincs, tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli, az Egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal részt vehet, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval. Az Egyesület keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett természetes személyek tiszteletbeli tisztségre választhatók (tiszteletbeli elnök).

(6) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki/amely önkéntes vagyoni hozzájárulással segíti az Egyesület munkáját, célkitűzéseinek megvalósulását és kérelmezi a pártoló tagságot. A pártoló tag az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, a vagyoni hozzájárulás felhasználása kizárólag a pártoló tag szándéka szerint történhet. Ilyen nyilatkozat hiányában az Elnökség határoz. A pártoló tag, illetve annak képviselője szavazati joggal nem rendelkezik, vezető tisztségviselővé nem választható, tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli, alanyi jogon nem veheti igénybe az egyesület által nyújtott szolgáltatásokat és kedvezményeket, az Egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal részt vehet, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval. A pártoló tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik, melyről a következő elnökségi ülésen, legkésőbb azonban a kérelem kézhezvételét követő 60 napon belül köteles határozni. A pártoló tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A pártoló tagság a kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre.  

 

(7) Az Egyesület rendes tagjainak jogai:

 1. a) részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén,
 2. b) szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen,
 3. c) a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalhatnak, kérdéseket tehetnek fel, javaslatokat és észrevételeket tehetnek,
 4. d) bármely tisztségre választhatnak és megválaszthatók,
 5. e) jogosultak részt venni az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
 6. f) igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat és kedvezményeket.

(8) Az Egyesület rendes tagjainak kötelezettségei:

 1. a) kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait, valamint tiszteletben tartani az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét,
 2. b) kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását,
 3. c) kötelesek az egyesületi tagdíjat határidőben megfizetni.

(9) A tag tagsági jogait elsősorban személyesen gyakorolhatja. A tag tagsági jogait akadályoztatása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján meghatalmazott képviselő útján is gyakorolhatja.

(10) A tagsági jogviszony megszűnik:

 1. a) a tag kilépésével,
 2. b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
 3. c) a tag kizárásával,
 4. d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

(11) A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti. A kilépés a nyilatkozat Elnök általi kézhezvételének napjával hatályos.

(12) A tagsági jogviszonyt a Közgyűlés harminc napos határidővel felmondhatja, ha a rendes tag a tagdíjfizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti és az Elnökség írásbeli – póthatáridőt tűző, és az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire kifejezetten felhívó – felszólítása ellenére sem fizeti meg az elmaradt tagdíjat. A tagsági jogviszony felmondás esetében a felmondási idő leteltével szűnik meg.

(13) A Közgyűlés egyszerű többséggel meghozott határozatával kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki/amely jogszabály, az alapszabály vagy közgyűlési határozat rendelkezéseiből és az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, illetve ha az Egyesület céljával, alapszabályával össze nem egyeztethető súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít, tevékenységet végez vagy mulasztást követ el, ide nem értve a (12) bekezdésben meghatározott felmondás alapját képező tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztását.

(14) A kizárási eljárást a Közgyűlés folytatja le. A kizárási eljárást bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv írásban kezdeményezheti a tudomására jutott tények és körülmények részletezésével, a rendelkezésére álló bizonyítékok megjelölésével. Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott okokat, annak bizonyítékait közölni kell, továbbá lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését és bizonyítékait előadja. A tag az eljárás során jogi képviselőt is igénybe vehet. A Közgyűlés kizárást tárgyaló ülésére az eljárás alá vont tagot meg kell hívni, és az ülésen is lehetőséget kell adni számára, hogy védekezését megfelelően előadhassa.

 

(15) A tag kizárását kimondó közgyűlési határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal írásban közölni kell. A tagsági jogviszony kizárás esetén a Közgyűlés kizáró határozatának meghozatalával szűnik meg.

(16) Az Egyesület tagja, vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja kérheti a bíróságtól az Egyesület szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani az Egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. A per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti.

(17) Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

 1. § Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok

(1) Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a szavazati joggal rendelkező rendes tagok összességéből áll. Az Egyesület ügyvezető szerve az Elnökség. A Felügyelő Bizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. Az Egyesület tisztségviselői: az elnök, az alelnök, az elnökségi tagok, a titkár, a Felügyelő Bizottság tagjai, a tiszteletbeli elnök. Az Egyesület vezető tisztségviselőinek az Elnökség tagjai minősülnek. A tisztségviselőket a Közgyűlés egyszerű többséggel választja titkos szavazással.

(2) A vezető tisztségviselőkre a Ptk. 3:22. §-ában és a Btk. 61. § (2) bekezdés i) pontjában, a Felügyelő Bizottság tagjaira a Ptk. 3:22. §-ában, 3:26. § (2) bekezdésében és a Btk. 61. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott összeférhetetlenségi és kizáró okok vonatkoznak, melyekről az érintetteknek írásbeli nyilatkozatot kell tenniük.

 1. § A Közgyűlés

(1) Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, melyet a szavazati joggal rendelkező rendes tagok alkotnak. A közgyűlés döntéseit ülés tartásával hozza. A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A Közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni akkor is, ha azt az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata az ok és a cél megjelölésével kimondja, továbbá ha azt a rendes tagok legalább 1/3-a az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, valamint ha azt a bíróság elrendeli.

(2) Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

 1. a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
 2. b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy
 3. c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

(3) A (2) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

(4) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 1. a) az alapszabály megállapítása és módosítása,
 2. b) az éves tagdíj mértékének meghatározása,
 3. c) az éves költségvetés elfogadása,
 4. d) az éves beszámoló – ezen belül az Elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása,
 5. e) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválasztásának elhatározása, az Egyesület megszűntének határozatban való megállapítása,
 6. f) az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, a tagsági jogviszony felmondása,
 7. g) az elnök, az alelnök, az elnökség tagjai, a titkár, a tiszteletbeli elnök megválasztása és visszahívása, a tiszteletbeli tag megválasztása e tagságra,
 8. h) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása,
 9. i) a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottsági tagok esetleges díjazásának megállapítása,
 10. j) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll,
 11. k) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,
 12. l) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
 13. m) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint a végelszámoló kijelölése,
 14. n) más civil vagy gazdasági szervezet alapításáról, illetve működő szervezetbe tagként való belépésről történő döntés,
 15. o) az Elnökség által előterjesztett, az Egyesületet érintő ügyekben való döntés,
 16. p) a tagok által előterjesztett indítványok megtárgyalása,
 17. q) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal.

(5) A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, az Egyesület nevének és székhelyének, az ülés idejének és helyszínének, az ülés napirendjének, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó megismételt közgyűlés helyének és idejének, a tag távolléte jogkövetkezményének pontos megjelölésével. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

A meghívóhoz csatolni kell továbbá az írásos előterjesztéseket is. A Közgyűlés ülése főszabály szerint az Egyesület székhelyén tartandó, de a közgyűlést összehívó határozhat az ülésnek a székhelyet magában foglaló város területén egyéb alkalmas helyszínen történő megtartásáról is.

(6) A közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított három naptári napon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

(7) A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden nem szereplő kérdésben akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

(8) A nem szabályszerűen összehívott közgyűlés akkor tartható meg, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

(9) A közgyűlést az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök vezeti (levezető elnök).

(10) A közgyűlés megnyitását követően ki kell jelölni a jegyzőkönyv-vezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőket. A jegyzőkönyv-vezetőt a levezető elnök kéri fel, aki nem egyesületi tag is lehet. A jegyzőkönyv hitelesítésére a levezető elnök két jelen lévő egyesületi tagot kér fel, akik vállalják, hogy a közgyűlés egészén végig jelen lesznek, és aláírásukkal hitelesítik a jegyzőkönyv tartalmát.

(11) Ezt követően meg kell állapítani a közgyűlés határozatképességét. A közgyűlés ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. Határozatképesség esetén a közgyűlés szavaz a napirend esetleges kiegészítéséről, ezt követően a napirend elfogadásáról.

(12) Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlés határozatképtelen, akkor 30 perc várakozás után a közgyűlés a meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévő szavazásra jogosult tagok számától és szavazatuk mértékétől függetlenül határozatképessé válik abban az esetben, ha a távolmaradás e jogkövetkezményére a tagok figyelmét a közgyűlés meghívójában előre kifejezetten felhívták. A közgyűlés ebben az esetben a napirend kiegészítéséről nem határozhat.

(13) A közgyűlés ülésének rendjéért a levezető elnök felel. A levető elnök adja meg a szót, figyelmeztethet a tárgytól való eltérésre, megvonhatja a szót, ha a felszólaló figyelmeztetés ellenére tovább folytatja az arra okot adó magatartását, rendzavarás esetén figyelmeztetéssel élhet, illetve ez okból felfüggesztheti a közgyűlés ülését.

(14) A napirend megnyitása után a levezető elnök vitára bocsátja a megküldött előterjesztést, levezeti és lezárja a vitát, majd levezeti a szavazást. A szavazás során elsőként a módosító javaslatokról szavaznak, majd pedig az elfogadott módosító javaslatokkal kiegészített végleges határozatról szavaznak. A szavazást követően a levezető elnök szóban kihirdeti a döntést.

(15) A közgyűlés ülése nem nyilvános, azon a tagokon és az elnökségen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

(16) A közgyűlés határozatait – eltérő jogszabályi vagy alapszabályi rendelkezés hiányában – a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozza meg (egyszerű szótöbbség). Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja. A szavazás során valamennyi rendes tag egy szavazattal rendelkezik. A döntéseket a közgyűlésen a levezető elnök hirdeti ki.

(17) A közgyűlés a személyi döntések kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig minden esetben titkos szavazással hozza. Titkos szavazást rendelhet el a közgyűlés egyszerű többséggel bármely döntés meghozatalánál, ha a levezető elnök vagy a jelenlévő rendes tagok 1/3-a kéri. Titkos szavazás estén a közgyűlés az egyesületi tagok közül 3 tagú szavazatszámláló bizottságot választ, mely testületként eljárva bonyolítja le az írásbeli szavazást. A titkos szavazás eredményét a szavazatszámláló bizottság jelentése alapján a levezető elnök hirdeti ki. Tisztújítás esetén megválasztott az, aki sorrendben a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

(18) Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

(19) A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében meghatározott személy.

(20) A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a közgyűlés elnöke és a közgyűlésen az elnök által felkért kettő tag ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés helyét, idejét, a jelenlévőket, a határozatképesség megállapítását, az elfogadott napirendet, az elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, valamint a hozott határozatokat és a szavazások végeredményét, a szavazatok számát, az ellenszavazatokat, illetőleg azt, hogy ki tartózkodott a szavazástól.

 

6.§ Az Elnökség

(1) Az Egyesület ügyvezető szerve a 7 tagú Elnökség. Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai. Az Elnökség tagjait első ízben a jelen alapszabály mellékletét képező alapítói közgyűlési jegyzőkönyvben két éves időtartamra az alapítók választották, ezt követően további két éves időtartamokra az Egyesület tagjainak sorából a Közgyűlés választja egyszerű többséggel, titkos szavazással. Az Elnökség tagjai az elnök, az alelnök, a titkár és további 4 fő elnökségi tag. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre. Az Egyesület elnöke az Elnökség elnöke. Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli.

(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tart ülést. Az Elnökségi ülést 30 napon belül össze kell hívni akkor is, ha azt bármely elnökségi tag az ok és a cél megjelölésével írásban kéri. A szabályszerűen összehívott elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, azokon az elnökségi tagokon kívül a Felügyelő Bizottság tagjai, az egyesületi tagok, valamint a meghívottak vehetnek részt.

(3) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő elnökségi tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza meg. 

 

(4) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Bármely az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervezetet az ülésre lehetőség szerint meg kell hívni. Az Elnökség üléseit az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök vezeti. Valamennyi elnökségi tagnak egy szavazata van.

(5) A közzétett napirenden nem szereplő indítványok akkor tárgyalhatóak, ha az ülésen résztvevő, szavazásra jogosult elnökségi tagok egyszerű szótöbbséggel az új indítvány napirendre tűzését elhatározzák.

(6) Az Elnökségi ülésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az Elnök és a Titkár ír alá. A jegyzőkönyv készítésére az 5. § (20) bekezdésének szabályai megfelelően irányadók. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

(7) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

 1. a) az Egyesület éves költségvetésének, az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolónak, valamint az Elnökség éves beszámolójának elkészítése és közgyűlés elé terjesztése,
 2. b) az ügyrend elfogadása,
 3. c) a tagfelvételről szóló döntés meghozatala a tiszteletbeli tagság kivételével,
 4. d) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése, az Elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,
 5. e) közgyűlési előterjesztések készítése az Egyesületet érintő ügyekben,
 6. f) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,
 7. g) az alapszabály és a közgyűlési határozatok keretei között az egyesület szakmai és érdekképviseleti tevékenységének összefogása, gazdálkodási politikájának meghatározása,
 8. h) az egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása két közgyűlés között,
 9. i) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala,
 10. j) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,
 11. k) az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése,
 12. l) a tagság nyilvántartása,
 13. m) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
 14. n) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
 15. o) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az egyesülési jogról szóló törvényben előírt intézkedések megtétele,
 16. p) döntés minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, az alapszabály vagy a közgyűlés határozata nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.

(8) Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.

(9) A Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról – a közgyűlés, illetve a tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett – dönteni az éves költségvetésben meghatározott elvek szerint.

 

7.§ Az Elnök, az alelnök és a titkár

(1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű többséggel, titkos szavazással két év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletére önállóan jogosult.

(2) Az Elnök hatásköre és feladatai:

 • a közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása,
 • az Elnökség iránymutatásainak megfelelően szervezi az Egyesület munkáját,
 • a közgyűlés és az elnökségi ülések előkészítése, összehívása és levezetése,
 • a közgyűlésről és az elnökségi ülésről felvett jegyzőkönyvek aláírása,
 • az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,
 • az Egyesület működésének és tevékenységének közvetlen irányítása,
 • az egyesület üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás, utalványozási jog gyakorlása.

(3) Az Egyesület Alelnöke az Elnököt távollétében, illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti. Az Elnök és az Alelnök együttes akadályoztatása esetén a Titkár jogosult teljes jogkörrel a helyettesítésre.

(4) A Titkár hatásköre és feladatai:

 • az Elnök és az Alelnök együttes akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti az Elnököt,
 • ellátja az Egyesület folyamatos működésével összefüggő ügyviteli, adminisztratív és kommunikációs feladatokat,
 • elvégzi az Egyesülethez kötődő szakmai feladatok adminisztrációját, koordinációját,
 • kezeli az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait, a pénztárat,
 • az idegenforgalomra vonatkozó jogszabályok és szakmai szokások figyelembevételével segítséget nyújt a Közgyűlés, az Elnökség és az Elnök számára,
 • közreműködik az Elnökség és a Közgyűlés üléseinek megszervezésében, a testületi ülések dokumentációinak rögzítésében,
 • közvetlenül segíti az Elnök tevékenységét,
 • folyamatos nyilvántartást vezet a Közgyűlés, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság által hozott határozatokról, azokat bevezeti a határozatok könyvébe, közreműködik a határozatok végrehajtásában,
 • az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat archiválja,
 • tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról.

 

(5) Az Egyesület vezető tisztségviselői:

Elnök: Varga Csaba

megbízás időtartama: 2021. szeptember 23-tól számított két év

Alelnök: Tompa Gábor

megbízás időtartama: 2021. szeptember 23-tól számított két év

Elnökségi tag: Guitprecht Károly

megbízás időtartama: 2021. szeptember 23-tól számított két év

Elnökségi tag: Dr. Kostyál László

megbízás időtartama: 2021. szeptember 23-tól számított két év

Elnökségi tag: Kónyáné Tömpe Lívia

megbízás időtartama: 2021. szeptember 23-tól számított két év

Elnökségi tag: Takács Pál

megbízás időtartama: 2021. szeptember 23-tól számított két év

Titkár: Tuboly Andrea

megbízás időtartama: 2021. szeptember 23-tól számított két év

 1. § A Felügyelő Bizottság

(1) A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület tevékenységének, működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének folyamatos ellenőrzése és felügyelete, az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. A Felügyelő Bizottság működéséért a Közgyűlésnek felel.

(2) A Felügyelő Bizottság tagjai jogosultak jelentést, tájékoztatást, valamint felvilágosítást kérni az Egyesület vezető tisztségviselőitől és munkavállalóitól, az Egyesület könyveibe, irataiba és nyilvántartásaiba betekinteni, azokat megvizsgálni és szakértővel megvizsgáltatni.

(3) A Felügyelő Bizottság 3 tagját a Közgyűlés választja meg két évre. A Felügyelő Bizottsági tagság a tisztség elfogadásával jön létre. A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. A tag a bizottság munkájában személyesen köteles részt venni. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felügyelő bizottsági tag lemondó nyilatkozatát az Egyesület Elnökéhez intézi.  A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ.

(4) A Felügyelő Bizottság tagjai az ügyvezetéstől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

(5) A Felügyelő Bizottság tagjai az Egyesület közgyűlésén és elnökségi ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.

(6) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, mely ülést a Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban hív össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével. Az ülést az elnök vezeti. A Bizottság ülése határozatképes, ha azon az elnök és még egy tag jelen van.

(7) A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az Egyesület vagy mások jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti. Zárt ülés elrendeléséről megfelelő indokok alapján a Felügyelő Bizottság elnöke jogosult dönteni.

(8) A Felügyelő Bizottság határozatait három fő esetén egyszerű szótöbbséggel, két fő esetén egyhangúan hozza. A felügyelő bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, melyet az ülésen részt vevő tagok aláírnak. A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi, ügyrendjét maga határozza meg.

(9) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület teljes működését és gazdálkodását, mind jog-, mind célszerűségi szempontból, az Elnökséget pedig különösen az Egyesület érdekeinek megóvása céljából. Ellenőrzi a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtását, betartását.

(10) A Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenységét elsősorban utóellenőrzés keretében folytatja, kivéve az éves költségvetés és a számviteli beszámoló esetét, melyeket azok közgyűlés általi elfogadása előtt véleményeznie kell.

(11) A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést évente egyszer tájékoztatni.

(12) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Elnökséget tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

 1. a) az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Elnökség döntését teszi szükségessé,
 2. b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

(13) Az intézkedésre jogosult Elnökséget a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni, mely határidő eredménytelen eltelte esetén az Elnökség összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

(14) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni az általános törvényességi felügyeletet és a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

(15) A Felügyelő Bizottság tagjai:

Elnök: Czuczai Gyuláné

megbízás időtartama: 2021. szeptember 23-tól számított két év

Tag: Járfás Tiborné

megbízás időtartama: 2021. szeptember 23-tól számított két év

Tag: Tóth Árpádné

megbízás időtartama: 2021. szeptember 23-tól számított két év

 1. § Az Egyesület működése és gazdálkodása

(1) Az Egyesület, mint civil szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

(2) Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakkal, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaival, tagi hozzájárulásokkal, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel és pályázaton elnyert pénzekkel, valamint az Egyesület rendezvényeiből és vállalkozási tevékenységéből eredő bevételekkel gazdálkodik. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi.

(3) Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg. Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

(4) Az Egyesület rendes tagja belépéskor, valamint a tagsági jogviszonyának fennállása alatt évente tagdíjat köteles fizetni. A tagok tagdíj befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

(5) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

(6) Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az Elnökség terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett.

(7) Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezés az egyesület elnökét és az egyesület titkárát együttesen illeti meg.

(8) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő módon folytathat.

(9) Az Egyesület feletti általános törvényességi felügyeletet az Egyesületet nyilvántartó bíróság látja el. Az Egyesület működése felett az ügyészség törvényességi ellenőrzést gyakorol.

10.§ A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok

 

(1) Az Egyesület Elnökségének tagjait (vezető tisztségviselők) az Egyesület Közgyűlése választja meg két évre, megbízatásuk lejárta után újra választhatóak.

(2) A vezető tisztségviselők ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni. A vezető tisztségviselők tevékenységüket munkaviszonyon kívül végzik, de a Közgyűlés tiszteletdíjat, valamint az Egyesület érdekében végzett tevékenységük során felmerült indokolt költségeik megtérítésére költségtérítést állapíthat meg részükre.

(3) A vezető tisztségviselők az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, az egyesület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, a közgyűlés által hozott határozatok, valamint a kötelezettségeik vétkes megszegésével az egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

(4) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:

 1. a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
 2. b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeztével,
 3. c) az egyesületi tagság megszűnésével,
 4. d) visszahívással,
 5. e) lemondással,
 6. f) a vezető tisztségviselő halálával,
 7. g) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
 8. h) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

(5) A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat, azonban ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

(6) Az Egyesület Közgyűlése a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

(7) A vezető tisztségviselő visszahívásáról a rendes tagok legalább 1/3-ának az Elnökhöz benyújtott kezdeményezésére a Közgyűlés dönt a jelen lévő rendes tagok egyszerű többségi határozatával. A tisztségviselő visszahívása esetén az új tisztségviselő megválasztásáról szintén ezen az ülésen kell gondoskodni. Az Elnök a benyújtott kezdeményezést köteles a következő közgyűlés napirendjére tűzni vagy amennyiben a kezdeményezés rendkívüli közgyűlés összehívására is irányul, akkor az arra vonatkozó szabályok szerint rendkívüli közgyűlést köteles összehívni.

(8) A tisztségviselő visszahívásának napirendjét tárgyaló Közgyűlésre a visszahívni kívánt tisztségviselőt a napirend megküldésével meg kell hívni. A megjelent tisztségviselőnek a határozat meghozatala előtt lehetőséget kell biztosítani arra, hogy álláspontját a Közgyűlés előtt ismertesse. A visszahívást kimondó közgyűlési határozatot az érintett részére meg kell küldeni.

(9) A vezető tisztségviselői megbízás megszűnése esetén a Közgyűlés új vezető tisztségviselőt választ. Az időközben választott új vezető tisztségviselő megbízatása a már hivatalban lévő vezető tisztségviselők mandátumával egyező időpontig szól.

 1. § Az Egyesület megszűnése

(1) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés határoz az Egyesület jogutóddal történő vagy jogutód nélküli megszűnéséről, valamint, ha határozatban megállapítja, hogy az Egyesület megszűnt.

(2) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra illetékes szerv megszünteti, feloszlatja, vagy megállapítja az egyesület megszűnését.

 1. § Vegyes rendelkezések

(1) A tagok által fizetendő tagdíj mértékét, a befizetés módját és határidejét a Közgyűlés állapítja meg.

(2) Az alakulás évében az éves tagdíjak a következők:

Szálloda 100 szobáig 50.000,- Ft
Apartmanszálloda 25 szobáig 35.000,- Ft
Panzió 25.000,- Ft
Turistaszálló 15.000,- Ft
Magánszállás 18.000,- Ft
Kemping 30.000,- Ft
Kollégium, iskola 15.000,- Ft
Aquapark 50.000,- Ft
Fedett termál 50.000,- Ft
Önkormányzat 400 főig 20.000,- Ft

401 – 3000 főig 30.000,- Ft

3001 fő felett 50.000,- Ft

Önkormányzat gazdálkodó szervezetei, intézményei 20.000,- Ft
Egyesület, kistérségi társulás, alapítvány, kamarák, egyéb non-profit szervezet, szövetség 15.000,- Ft
Étterem, vendéglő, csárda, disco, pub, kávéház 15.000,- Ft
Utazási iroda, idegenvezető 15.000,- Ft
Egyéb vállalkozás 15.000,- Ft
Vállalat, Rt, Kft, Kht, Bt 15.000,- Ft
Magánszemély 3.000,- Ft

(3) Alapítók kötelezik magukat, hogy a tagdíjukat az Egyesület bírósági nyilvántartásba vételéről és a pénzintézeti folyószámla megnyitásáról szóló tájékoztatás kézhezvételét követő 15 napon belül, majd azt követően a közgyűlés által meghatározott módon és összegben az Egyesület által nyitott bankszámlára befizetik.

(4) Az Egyesület rendes tagja belépéskor, valamint a tagsági jogviszonyának fennállása alatt évente tagdíjat köteles fizetni.

(5) Az éves tagdíj mértéke tagonként az alábbi:

Szálloda 100 szobáig 50.000,- Ft
Apartmanszálloda 25 szobáig 35.000,- Ft
Panzió 25.000,- Ft
Turistaszálló 15.000,- Ft
Magánszállás 18.000,- Ft
Kemping 30.000,- Ft
Kollégium, iskola 15.000,- Ft
Aquapark 50.000,- Ft
Fedett termál 50.000,- Ft
Önkormányzat 400 főig 20.000,- Ft

401 – 3000 főig 30.000,- Ft

3001 fő felett 50.000,- Ft

Önkormányzat gazdálkodó szervezetei, intézményei 20.000,- Ft
Egyesület, kistérségi társulás, alapítvány, kamarák, egyéb non-profit szervezet, szövetség 15.000,- Ft
Étterem, vendéglő, csárda, disco, pub, kávéház 15.000,- Ft
Utazási iroda, idegenvezető 15.000,- Ft
Egyéb vállalkozás 15.000,- Ft
Vállalat, Rt, Kft, Kht, Bt 15.000,- Ft
Magánszemély 3.000,- Ft

(6) Év közbeni belépéskor a tagdíj a belépés a belépés hónapjától az év hátralévő részére időarányosan számított mérték, melyben a belépés hónapja egész hónapnak számít. A tagdíjat egy összegben a tárgyév szeptember hó 30. napjáig kell megfizetni az Egyesület bankszámlájára történő átutalással.

(7) A pártoló tagok részére nincs kötelező tagdíjfizetési kényszer, a pártoló tagok önkéntes vagyoni hozzájárulással segítik az Egyesület munkáját és célkitűzéseinek megvalósulását. A tiszteletbeli tagokat szintén nem terheli tagdíjfizetési kötelezettség.

 

 

 1. § Záró rendelkezések

(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú szervezetek jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, a kapcsolódó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései, valamint a közgyűlés határozatai az irányadók.

(2) Ez az Alapszabály a 2011. július 7-i eredeti Alapszabálynak az időközbeni módosításaival egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegét tartalmazza, amelyet a Közgyűlés 2021. szeptember 22-én fogadott el. A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

 

(3) A tagjegyzék jelen alapszabály – nem nyilvános, elkülönítetten kezelt – mellékletét képezi.

Kelt: Zalaegerszeg, 2021. szeptember 22.

………….………………………

Varga Csaba

az egyesület elnöke

Előttünk, mint tanúk előtt:

………………………………….                                          ……………………………………

Aláírás                                                                                              Aláírás

Név:                                                                                      Név:

Cím:                                                                                      Cím:

Szig. szám:                                                                          Szig. szám: